24; 2 Cor. Makakamtan ko na ang koronang nakalaan sa mga matuwid. What does it mean when the Bible said that, "Jesus will judge the living and the dead"? Preach the Word 2 Timothy 4. Is it a sin if my past sexual experiences keep coming to my mind? Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. Himukin mo at pagsabihan ang mga tao, at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Dios, at ni Cristo Jesus, na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay, sa pamamagitan ng kaniyang pagpapakita at sa kaniyang kaharian: Elsewhere, Paul refers to Timothy as “my beloved and faithful child in the Lord” (1 Corinthians 4:17) and “my true child in faith,” (1 Timothy 1:2). What are some ways Christians can still give thanks in 2020? 2 Purihin nawa siya magpakailanman! Sa harap ng Diyos at ni Cristo Jesus na darating bilang Hari at hahatol sa mga buháy at sa mga patay, inaatasan kitang. 7 This is Paul's second Epistle to Timothy (in Tagalog audio). Tagalog Bible: 2 Timothy. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong na katuwiran, na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon; at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kaniyang pagpapakita. 3 b Share in suffering as c a good soldier of Christ Jesus. 2 Timothy 4:2 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 2 Timothy 4:2, NIV: "Preach the word; be prepared in season and out of season; correct, rebuke and encourage--with great patience and careful instruction." Dalhin mo rin ang mga aklat ko, lalo na iyong mga gawa sa balat. Chapter 4. What does mourn/wail mean when Jesus returns? Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Co. 4:14; Filem. Ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Dios, at ni Cristo Jesus, na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay, sa pamamagitan ng kaniyang pagpapakita at sa kaniyang kaharian: 2 Ipangaral mo ang salita; magsikap ka sa kapanahunan, at sa di kapanahunan, sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Kabanata 4 . How can I avoid keeping grudges against someone? 2 You then, w my child, x be strengthened by the grace that is in Christ Jesus, 2 and y what you have heard from me in the presence of many witnesses z entrust to faithful men, 1 a who will be able to teach others also. Ngunit ikaw, maging mahinahon ka sa lahat ng oras, magtiis ka sa panahon ng kahirapan, gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng Magandang Balita at pagbutihin mo ang iyong paglilingkod. 2 Votes, 2 Timothy 4:2 Sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga alamat. 6 2:6, 11; 2 Tim. Commentary on 2 Timothy 4:6-8 (Read 2 Timothy 4:6-8) The blood of the martyrs, though not a sacrifice of atonement, yet was a sacrifice of acknowledgment to the grace of God and his truth. 1:2 Kay Timoteo na aking minamahal na anak: Biyaya, kaawaan, kapayapaan nawang mula sa Dios Ama at kay Cristo Jesus na Panginoon natin.. 1:3 Nagpapasalamat ako sa Dios, na mula sa aking kanunununuan ay aking pinaglilingkuran sa … Lucas na lamang ang kasama ko rito. How can the dead be judged? 2 Timothy 4 is the fourth (and the last) chapter of the Second Epistle to Timothy in the New Testament of the Christian Bible.The letter is traditionally attributed to Paul the Apostle, the last one written in Rome before his death (c. 64 or 67), addressed to Timothy. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahatid sa akin nang ligtas sa kanyang kaharian sa langit. Co. 4:14; Filem. 12:12, 25; 13:13; 15:37-39; Co. 4:10; Filem. What can we learn from Ephesians 1 about ourselves and God that may help counteract grumbling? 2 Timoteo 4:2 - Ipangaral mo ang salita; magsikap ka sa kapanahunan, at sa di kapanahunan, sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. 4 A Good Soldier of Christ Jesus. (1 John 5:18). 4 Sa harap ng Diyos at ni Cristo Jesus na hahatol sa mga buháy at sa mga patay, alang-alang sa kanyang pagdating bilang hari, inaatasan kita: 2 ipangaral mo ang salita ng Diyos; pagsikapan mong gawin iyan napapanahon man o hindi. Pilitin mong makapunta dito bago magtaglamig. Biblica: the International Bible Society provides the Bible in accurate, contemporary translations and formats so people around the world can have the opportunity to be transformed by Jesus Christ. Ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Dios, at ni Cristo Jesus, na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay, sa pamamagitan ng kaniyang pagpapakita at sa kaniyang kaharian: Kinukumusta ka nina Eubulo, Pudente, Lino, Claudia at lahat ng mga kapatid. be instant in season, out of season; that is, be constant and assiduous in the work of the ministry; … sa Corinto si Erasto; si Trofimo nama'y iniwan ko sa Mileto dahil may sakit siya. 24; Gw. 2 Timothy 4:6 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 2 Timothy 4:6, NIV: "For I am already being poured out like a drink offering, and the time for my departure is near." 3 For the time will come when people will not put up with sound doctrine. (John13:34–35). Ipangaral mo ang salita; magsikap ka sa kapanahunan, at sa di kapanahunan, sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Patawarin nawa sila ng Diyos. 2 Timothy 4:6, KJV: "For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand." Sign Up or Login. Sapagka't darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral; kundi, pagkakaroon nila ng kati ng tainga, ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita; At ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga, at mga ibabaling sa katha. Sa unang pagharap ko sa hukuman ay walang sumama sa akin; pinabayaan nila akong mag-isa. 1 Ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Dios, at ni Cristo Jesus, na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay, sa pamamagitan ng kaniyang pagpapakita at sa kaniyang kaharian:. mo rito, dalhin mo ang aking damit na iniwan ko sa Troas sa bahay ni Carpo. ipangaral mo ang salita ng Diyos; pagsikapan mong gawin iyan napapanahon man o hindi. (1 Corinthians 15:21–22). Peace be with you! Mic. Is a man who divorced and remarried before coming to Christ eligible to pastor a church? What did angels have to do with Jesus' ministry? 2 Timothy 4:1 Ask the Lord Jesus to teach you through His Word. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 2 Timothy, chapter 3 of the Tagalog Holy Bible ng ginawa sa akin ni Alejandrong panday. Ako'y mistulang isang handog na ibinubuhos sa dambana. ( Isaiah 20:2-3). English-Tagalog Bible. 0 Votes. October 22, 2009 at … 2 Timothy 2 ; 2TIM 2:1 Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) How can I overcome fear of praying in church? Nguni't ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay, magtiis ka ng mga kahirapan, gawin mo ang gawa ng evangelista, ganapin mo ang iyong ministerio. Sapagka't ako'y iniaalay na, at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Death to a good man, is his release from the imprisonment of this world, and his departure to … Commentary for 2 Timothy 4 . Paul's address to Timothy, and declaration of his affection for him, 2 Timothy 1:1-4.His account of the piety of Timothy's mother and grandmother, and the religious education they had given their son, 2 Timothy 1:5.He exhorts him to stir up the gift of God that is in him, and not to be ashamed of the testimony of the Lord, 2 Timothy 1:6-8. 5 But watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. How can a modern scientist come to saving faith without rejecting evolution? The apostle solemnly charges Timothy to be diligent, though many will not bear sound doctrine. Ngunit sinamahan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang makapangaral nang lubusan sa lahat ng Hentil, at ako'y naligtas sa tiyak na kamatayan. 24. Sa Araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang Hukom, ang siyang magpuputong sa akin ng korona; hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Nguni't ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay, magtiis ka ng mga kahirapan, gawin mo ang gawa ng evangelista, ganapin mo ang iyong ministerio. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). Sikapin mong makapunta dito sa lalong madaling panahon. Amen. 2TIM 2:3 Thou therefore endure hardness, as a … 3 Sapagkat darating ang panahong hindi na sila … Sapagka't darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral; kundi, pagkakaroon nila ng kati ng tainga, ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita; In the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and in view of … And rather than challenging both prophets and priests, the people also reinforce the sin: my people love to have it so. • Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin, at nanatili akong tapat sa pananampalataya. 2 Timothy 4:2, ESV: "preach the word; be ready in season and out of season; reprove, rebuke, and exhort, with complete patience and teaching." 4 In the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and in view of his appearing and his kingdom, I give you this charge: 2 Preach the word; be prepared in season and out of season; correct, rebuke and encourage —with great patience and careful instruction. 2 Timothy 3:1-5 New King James Version (NKJV) Perilous Times and Perilous Men. Sapagka't ako'y iniaalay na, at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Sign Up or Login, IG1473 chargeG1263 thee thereforeG3767 beforeG1799 God,G2316 andG2532 the LordG2962 JesusG2424 Christ,G5547 whoG3588 shallG3195 judgeG2919 the quickG2198 andG2532 the deadG3498 atG2596 hisG846 appearingG2015 andG2532 hisG846 kingdom;G932, To Get the full list of Strongs: What’s the test of loving one another? Sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan; sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. 1 Ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Dios, at ni Cristo Jesus, na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay, sa pamamagitan ng kaniyang pagpapakita at sa kaniyang kaharian: 2 Ipangaral mo ang salita; magsikap ka sa kapanahunan, at sa di kapanahunan, sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. 5 Nguni't ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay, magtiis ka ng mga kahirapan, gawin mo ang gawa ng evangelista, ganapin mo ang iyong ministerio. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. The Greek word for son is huios , but the word that Paul uses here is teknos , which is best translated child. At ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga, at mga ibabaling sa katha. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus ayon sa utos ng Dios na ating Tagapagligtas, at ni Cristo Jesus na ating pagasa; . Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 2 Timothy 3 2 Kay Timoteo 3 Tagalog: Ang Dating Biblia. Home >> Bible Studies >> 2 Timothy >> 2 Timothy 2:1-7 These small group studies of 2 Timothy contain outlines, cross-references, Bible study discussion questions, and applications. 39:1–10). 2 Ipangaral mo ang salita; magsikap ka sa kapanahunan, at sa di kapanahunan, sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Ako'y mistulang isang handog na ibinubuhos sa dambana. 2 Timothy 4:6, ESV: "For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure has come." PAUL'S GROUNDS OF APPEAL (2 Timothy 4:1-5)4:1-5 I charge you before God and Christ Jesus, who is going to judge the living and the dead--I charge you by his appearing and by his Kingdom--herald forth the word; be urgent in season and out of season; convict, rebuke, exhort, and do it all with a patience and a teaching which never fail. Introduction. Si Cresente naman ay nagpunta sa Galacia, at si Tito sa Dalmacia. Did Isaiah truly preach for three years naked? Mag-ingat ka sa kanya, sapagkat tutol na tutol siya sa ipinapangaral natin. 2TIM 2:2 And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also. Visit our library of inductive Bible studies for more in depth inductive studies on this and other books of the Bible you can use in your small group. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Makakamtan ko na ang koronang nakalaan sa mga matuwid. Himukin mo at pagsabihan ang mga tao, at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Paul reminds Timothy to avoid ungodly beliefs and practices and to flee from anything immoral. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya: Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong na katuwiran, na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon; at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kaniyang pagpapakita. Ipangaral mo ang salita; magsikap ka sa kapanahunan, at sa di kapanahunan, sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. 4:3–4; 2 Pet. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya: 1 To Get the Full List of Definitions: Ipangaral mo ang salita; magsikap ka sa kapanahunan, at sa di kapanahunan, sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Tagalog Bible: 1 Timothy. Read 2 Timothy 4:6-22, (including verses from the last lesson). Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin, at nanatili akong tapat sa pananampalataya. 8:23; Ga. 2:3; Tito1:4. na ako ni Demas dahil sa pagkahumaling niya sa sanlibutan; pumunta siya sa Tesalonica. (6-8) Desires him to come speedily. 3 5 1:2 Kay Timoteo na aking tunay na anak sa pananampalataya: Biyaya, kahabagan, at kapayapaan nawang mula sa Dios na Ama at kay Jesucristo na Panginoon natin.. 1:3 Kung paanong ipinamanhik ko sa iyo na ikaw ay matira sa Efeso, nang … • ... Ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Dios, at ni Cristo Jesus, na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay, sa pamamagitan ng kaniyang pagpapakita at sa kaniyang kaharian: Ipangaral mo ang salita; magsikap ka sa kapanahunan, at sa di kapanahunan, sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. There are charges that it is the work of an anonymous follower, after Paul's death in the first century AD. 2:1–3), but it will destroy them when the end comes (2 Kings 17:7–23; Jer. They crave such false teaching (cf. 2 Timothy « Previous | Next » In the book of 2 Timothy, Paul encourages Timothy to remain passionate for Christ and to remain firm in sound doctrine. 1 Sa harap ng Diyos at ni Cristo Jesus na darating bilang Hari at hahatol sa mga buháy at sa mga patay, inaatasan kitang 2 ipangaral mo ang salita ng Diyos; pagsikapan mong gawin iyan napapanahon man o hindi. 2 Timoteo 2:2 - At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat, na makapagtuturo naman sa mga iba. Hanapin mo si Marcos at isama mo rito, sapagkat malaki ang maitutulong niya sa aking mga gawain. mo ako sa mag-asawang Priscila at Aquila, at sa pamilya ni Onesiforo. How would the past queen of the south in Matthew 12:42 rise up in Jesus' time to judge and condemn Jesus' generation? (1-5) Enforces the charge from his own martyrdom, then at hand. Use your own method (colored pencils, lines, shapes) to mark 1) anything that grabs your attention, 2) words you want to understand, and 3) anything repeated in this passage. Can Satan injure God’s children or not? 2 Timothy 4:2. What is the meaning of "in season and out of season" in 2 Timothy 4:2? 1:1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ayon sa pangako ng buhay na nasa kay Cristo Jesus, . Nawa'y sumaiyo ang Panginoon, at pagpalain ka ng Diyos. 1 Datapuwa't alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. 8 Ang Panginoon ang magpaparusa sa kanya ayon sa kanyang ginawa. If possible, print out the verses we are studying. Himukin mo at pagsabihan ang mga tao, at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. 4 At ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga, at mga ibabaling sa katha. Why is Adam always blamed for the sin when Eve ate first? Sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito. 2 Timoteo 4:6-8 RTPV05. Verses 1-22.
2020 2 timothy 4 2 tagalog